Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr 33/2021 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. Załączniki: Zalacznik_do_rb_33_2021_znaczacy_akcjonariusze Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o…

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 32/2021 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka informuje,…

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

Raport bieżący nr 31/2021 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bartosza Graś, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego…

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 30/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego opublikowanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2021 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania nieścisłości w opublikowanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platynowe Inwestycje SE. W treści raportu podano następujący porządek obrad: „1.…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE

Raport bieżący nr 29/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie _00-180_, ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod…