Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.01.2021 roku oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 21 stycznia 2021 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21.01.2021 r.

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21.01.2021 r. 1.Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – liczba akcji oraz głosów z akcji: 1…

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz piąty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać…

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki niniejszym informuje, że w związku ze zmianą siedziby Spółki zmianie również uległ adres siedziby Spółki. Zarząd Platynowe Inwestycje SE niniejszym podaje nowy adres siedziby…

Rejestracja zmian Statutu Spółki Platynowe Inwestycje SE

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE _dalej: „Spółka_ informuje, iż w dniu 07.01.2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 07.01.2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w…

Podpisanie listu intencyinego z PlayWay SA. z siedzibą w Warszawie(wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej)

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000734433 informuje, iż emitent był stroną rozmów a Akcjonariuszem i Inwestorami skutkiem czego w dniu 04.01.2021 r. został podpisany List Intencyjny…