Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 3/2019

Raport bieżący nr 4/2019 Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku __dalej: „Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 3/2019 z dnia 6.03.2019r. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim omyłkowo wskazano okres oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.…