Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2017 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Pani Gabriela Zawitowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki jadnak nie później niż do dnia 31.03.2017r.…

Nabycie aktywów znaczącej wartości

Raport bieżący nr 6/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 _sześćset trzydzieści_ obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł _trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp.…

Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 2/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.01.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.01.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…