Publikacja opinii Rady Nadzorczej Emitenta odnośnie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.03.2016r.

Raport bieżący nr 15/2016 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 26.02.2016r. na stronie internetowej spółki pod adresem http://platyn.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie na podstronie dotyczącej Walnych Zgromadzeń w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 07.03.2016r. opublikowana została…

Nabycie aktywów znaczącej wartości

Raport bieżący nr 14/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26.02.2016r. Spółka objęła 947 _dziewięćset czterdzieści siedem_ obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę…

Informacja o rozliczeniu znaczącej umowy

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 13.11.2015r. informuje, że w dniu 10.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) porozumienie o kompensacie wzajemnych wierzytelności. Emitent informuje, ze wobec faktu,…

Korekta raportu nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. – Zawarcie znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

Raport bieżący nr 80/2015 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki. Emitent informuje, że niniejsza korekta spowodowana jest wystąpieniem w opublikowanym przez Spółkę raporcie oczywistych omyłek pisarskich.…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 9/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.02.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza ZAMZAW Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: „Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504 akcji Spółki, stanowiących 54,07 % udziału…

Informacja o wpływie postanowienia Sądu KRS o uchyleniu postanowienia z dnia 19.10.2015r.

Raport bieżący nr 7/2016 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r. informuje, że w dniu 03.02.2016r. do siedziby Spółki wpłynęła treść postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS z dnia 14.01.2016r.…