Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 6/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 21.01.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy…

Uchylenie postanowienia o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 września 2015r.

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.01.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o uchyleniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015…

Wznowienie obrotu akcjami Spółki

Raport bieżący nr 1/2016 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 04.01.2016r. do Spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie upływu okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, o wznowieniu obrotu akcjami Spółki oraz oznaczeniu akcji Emitenta w sposób szczególny. Wraz…