Informacja dla akcjonariuszy odnośnie działań podjętych przez Spółkę w sprawie z powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

Raport bieżący nr 99/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r. informuje, że w dniu 20.11.2015r. skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy odpowiedź na pozew akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje…

Informacja dla akcjonariuszy – podjęcie działań przez Spółkę przed Sądem Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziałem Gospodarczym KRS

Raport bieżący nr 98/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2015 z dnia 12.11.2015r. informuje, że w dniu 18.11.2015r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Emitent złożył odpowiedź na skargę na postanowienie z dnia 19.10.2015r. o…

Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 97/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 17.11.2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie…

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 94/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 13.11.2015r. zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) porozumienie do Umowy Czasowego Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2015r. z dnia 28.10.2015r. Na mocy porozumienia z…

Informacja dla akcjonariuszy – skierowanie przez spółkę pisma do KNF oraz opinia Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych

Raport bieżący nr 93/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez akcjonariuszy do Spółki, odnośnie trwającego zawieszenia obrotu akcjami spółki oraz perspektywami jego wznowienia, w dniu 12.11.2015r. skierował prośbę o jak najszybsze odwieszenie obrotu akcjami Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd kierując się treścią…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 92/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 12.11.2015r. do siedziby Spółki wpłynął odpis skargi z dnia 28.10.2015r. na postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.10.2015r. Skarga została wniesiona przez Komisję…

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 91/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12.11.2015r. otrzymał ze spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie o nabyciu akcji Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: 2015-11-12-Zawiadomienie_nabycie_akcji