Objęcie obligacji oraz potrącenie wierzytelności

Raport bieżący nr 81/2015 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 30.10.2015r. spółka objęła 942 (dziewięćset czterdzieści dwie) obligacji imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez…

Zawarcie znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

Raport bieżący nr 80/2015 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28.10.2015r. ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) zawarta została znacząca umowa czasowego przeniesienia własności udziałów z obowiązkiem zwrotu. Przedmiotem Umowy z dnia 28.10.2015r. jest czasowe przeniesienie na spółkę Słoneczne Inwestycje…

Zawiadomienie zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 79/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.10.2015r. otrzymał od akcjonariusza – Pana Pawła Ratyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu udziału akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pełna treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: 2015-10-28-Zawiadomienie_akcjonariusza

Informacja o podjęciu negocjacji w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

Raport bieżący nr 78/2015 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.10.2015r. rozpoczął negocjacje z podmiotem Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450) w zakresie czasowego przeniesienia na ten podmiot własności 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 180.000.000,00 zł…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 23.10.2015 r

Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25.09.2015r., które kontynuowane było dniu 23.10.2015 roku. Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504…

Informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad

Raport bieżący nr 76/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. kontynuowane po przerwie w dniu 23.10.2015r. odstąpiło od podjęcia uchwały: „w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.11.2015 r.

Raport bieżący nr 74/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2015r z dnia 22.10.2015r. w związku z wpływem do Spółki wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. Zarząd Emitenta niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 73/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22.10.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: „Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 220.997.504 akcje spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w…