Nabycie aktywów znaczącej wartości

Raport bieżący nr 56/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.07.2015r. Spółka objęła 935 (dziewięćset trzydzieści pięć) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) wyemitowanych przez spółkę Słoneczne…

Rozliczenie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 55/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2015 oraz nr 10/2015 z dnia 20.04.2015r. informuje, że w dniu 30.07.2015r. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450) dokonała całkowitej spłaty na rzecz Emitenta należnej Emitentowi kwoty…

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A2

Raport bieżący nr 54/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.07.2015r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki. Zarząd Giełdy stwierdza, że…

Informacja o niekontynuowaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz o niepodjęciu uchwały przewidzianej w porządku obrad

Raport bieżący nr 50/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że wobec powzięcia przez akcjonariuszy wątpliwości co do możliwości kontynuowania w dniu 15.07.2015r obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. po przerwie ogłoszonej w dniu 25.06.2015r. wobec możliwości naruszenia art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych albowiem…

Zbycie akcji własnych Emitenta

Raport bieżący nr 49/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 14.07.2015r. na mocy umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia 37.000 (trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji własnych Emitenta o kodzie ISIN PLADDRG00015 (Akcje) po cenie 6,16 zł za akcję, za łączną cenę 227.920,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 47/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że drogą poczty elektronicznej otrzymał informację od akcjonariusza Spółki o skierowaniu przez niego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…