Uchwała Zarządu w sprawie zmiany treści porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2014 roku wraz z publikacją projektu uchwały

Raport bieżący nr 24/2014 Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmiany tresci porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., które odbędzie się o godz.10:00, dnia 20 sierpnia 2014 roku w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro, dodając do porządku obrad punkt nr 6. Porządek…

Informacja o wpłynięciu do Zarządu Spółki w dniu 28 lipca 2014 roku, żądania akcjonariusza reprezentujacego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 23/2014 Działając na podstawie par. 14.5. Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 401 par. 1 KSH zgłaszam żądanie zamieszczenia w porządku obrad następującego punktu: „Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z członkiem zarządu której przedmiotem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do członka zarządu zabezpieczającej kredyt udzielony…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 20.08.2014 r.

Raport bieżący nr 27/2015 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 20 sierpnia 2014 roku. 1.Drągowski Lech – 11.168.000 (41,18%) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2.Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów…

Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. oraz wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 19/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę Nr 790/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. oraz wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki…

Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wznowienie obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz wniosek do KDPW S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji

Raport bieżący nr 18/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2014 roku otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, iż zapisy § 2 ust. 2 Uchwały nr 15 ZWA Spółki z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie procesu…

Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki

Raport bieżący nr 17/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę Nr 749/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Uchwała Nr 749/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie…

Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do KDPW SA w Warszawie wniosku o dokonanie scalenia akcji spółki wraz z Listem Księgowym scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§195-201 SZD)

Raport bieżący nr 16/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., kontynuując działania wynikające z § 3. Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki (RB 8/2014 z dnia…