Korekta raportu SA-R 2011

Raport bieżący nr 14/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 19.04.2012 r. raporcie rocznym SA-R 2011 skorygowany został arkusz „Podpisy wszystkich członków Zarządu”. W wyniku oczywistej omyłki, nie zamieszczono w nim podpisu Prezesa Zarządu Spółki Pani MAŁGORZATY DRĄGOWSKIEJ. Korekta SA-R 2011 Było: „Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH…

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 Załączniki: 2012-04-19-Informacja_dodatkowa_31_12_2011 2012-04-19-Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2011 2012-04-19-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_ZA_ROK_2011 2012-04-19-LIST_PREZESA_ZARZADU 2012-04-19-OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPOLKI_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH 2012-04-19-OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPOLKI_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO 2012-04-19-RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA_ZA_ROK_2011 2012-04-19-OPINIA_BIEGLEGO_REWIDENTA_ZA_ROK_2011

Zmiana daty publikacji raportu rocznego SA-R 2011

Raport bieżący nr 13/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 marca 2012 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/010334/12/884, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ…