Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki

Raport bieżący nr 28/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przesyła…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 27/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21.06.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Na podstawie art.…

KOREKTA – Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki

Raport bieżący nr 25/2011 Korekta raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 20.06.2011 r. W treści raportu nie podano podstawy prawnej, na podstawie której raport sporządzono. Było: „Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wypowiedział Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 11 marca…

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 26/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 20 czerwca 2011 roku, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i zobowiązała Zarząd do zawarcia z nim umowy na badanie…

Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki

Raport bieżący nr 25/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wypowiedział Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 11 marca 2009 roku z firmą „KADIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z treścią uchwały…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 24/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16.06.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Na podstawie art.…

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 23/2011 Stosownie do pkt II.1.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w celu zapewnienia niezależności opinii, Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 15.06.2011 r. określiła reguły wyboru audytora. Poniżej treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2011 r. ” Uchwała Rady Nadzorczej z…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 15.06.2011 r.

Raport bieżący nr 22/2011 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 15 czerwca 2011 roku. 1.Drągowski Lech – 11.848.000 (42,31%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 43,44% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata…

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 21/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 czerwca 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 19/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 08.06.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Na podstawie art.…