Informacja dotycząca niestosowania zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”

Raport bieżący nr 29/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ( zwanej dalej: „Spółką”), w związku ze zmianą przepisów dotyczących „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 maja 2010 r. (dalej „Dobre Praktyki”), przekazuje w załączeniu informacje o…

Sprostowanie uchwały nr 22 z dnia 17 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 27/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Protokołem Sprostowania z dnia 1 lipca 2010 roku Rep. A nr 4901/2010 zostały sprostowane oczywiste omyłki, jakie wystąpiły w uchwale nr 22 z dnia 17 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A ten sposób, że w tirecie…