Zawarcie przez Spółkę AD.DRĄGOWSKI S.A umowy z podmiotem powiązanym, Spółką Reiton Plus Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 58/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2009 roku Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązanym Spółką Reiton Plus Sp. z o.o., powiązanie osobowe poprzez udziałowca Spółki, którym jest Lech Drągowski – znaczący akcjonariusz Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz Małgorzata Drągowska – Prezes Zarządu Spółki…

Informacja AD.DRĄGOWSKI S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D w wykonaniu prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych serii A i serii C.

Raport bieżący nr 57/2009 Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że został dokonany przydział Akcji serii D subskrybentom i emisja 2.000.000 Akcji serii D Emitenta z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAGOWSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku w…

Rejestracja w KDPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 56/2009 1. W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. powziął informację, iż komunikatem z dnia 21 grudnia 2009 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. poinformował, że w dniu 22 grudnia 2009 roku nastąpi rejestracja 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.: Emitent…

Raport bieżący nr 51/2009 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 07 grudnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z…