Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian przedmiotu działalności Spółki

Raport bieżący nr 46/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (z dnia 28.08.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017469/09/470) w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał…

Rejestracja w KDPW jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 45/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 325/09 z dnia 8 września 2009 roku postanowił zarejestrować w dniu 15 września 2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: – 400.000 (czterysta tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii…