Informacja w sprawie niestosowania w Spółce AD.DRĄGOWSKI S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 5/2008 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., wykonując obowiązek nałożony par. 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego przyjęte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”: W części III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:…

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raport bieżący nr 4/2008 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 709/2008 z dnia 23 września 2008 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki AD.DRĄGOWSKI…

Aneks Nr 6 do prospektu emisyjnego AD. DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 września 2008 roku.

Raport bieżący nr 3/2008 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 września 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 6 do Prospektu Emisyjnego AD DRĄGOWSKI S.A., Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne…