Raport kwartalny SA-Q 1/2020

Raport kwartalny SA-Q 1/2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od…

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego – korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020…

Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 5/2020 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego…

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach

Raport bieżący nr 2/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie…