Zmiana adresu siedziby emitenta

Raport bieżący nr 36/2021

Zarząd ManyDev Studio SE _”Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. W związku z podjęciem w/w uchwały zmianie uległ adres siedziby Emitenta na następujący:

ul. Bieniewicka 26,
01-632 Warszawa

Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu