Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta

Raport bieżący nr 35/2021

Zarząd ManyDev Studio SE _”Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta. Strona internetowa Spółki znajduje się aktualnie pod adresem: https://www.manydevstudio.pl/. Na stronie tej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa _w tym raporty bieżące i okresowe Spółki_, informacje z obszaru relacji inwestorskich oraz inne informacje korporacyjne.
Ponadto zmianie uległ adres poczty elektronicznej Emitenta. Aktualny adres poczty elektronicznej Spółki to: kontakt@manydevstudio.pl.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu