Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -58 -34 -13 -8
III. Zysk _strata_ brutto -59 -34 -13 -8
IV. Zysk _strata_ netto -59 -34 -13 -8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -41 -32 -9 -7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 0 22 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 59 -32 13 -7

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu