Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie w dniu 25.06.2015 r

Raport bieżący nr 44/2015 Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26.05.2015 roku. Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 742.504 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.393.504 Udział w ogólnej…

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 25.06.2015r.

Raport bieżący nr 43/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 25.06.2015r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2015r. kontynuowanego po przerwie. Treść uchwał wraz z wniesionym sprzeciwem została podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 25.06.2015r. – ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 15 lipca 2015r. do godziny 10:00

Raport bieżący nr 42/2015 Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2015r. kontynuowane po przerwie ogłoszonej w dniu 26.05.2015r. Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 15.07.2015r. do godziny 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 41/2015 Zarząd AD. Drągowski S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 22.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy ul.…

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 40/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 09.06.2015r. podjął uchwalę o odwołaniu z skutkiem na dzień podjęcia uchwały, wszystkich ustanowionych w Spółce prokurentów. Na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 09.06.2015r. odwołane zostały prokury udzielone: 1) Pani Barbarze Dorocie Szczerbińskiej, 2) Pani Dorocie Annie Brodzińskiej, 3) Pani…

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.05.2015r.

Raport bieżący nr 39/2015 Zarząd Emitenta niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta które odbyło się w dniu 26.05.2015r. wraz z odpowiedziami. Emitent informuje, że udzielenie odpowiedzi na zadane przez Akcjonariusza pytania następuje w trybie…

Korekta raportu- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – błędny numer raportu

Raport bieżący nr 38/2015 W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego przez Spółkę w dniu 29.05.2015 w temacie „Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ” emitent informuje o zaistnieniu oczywistego błędu pisarskiego w numeracji raportu. Emitent omyłkowo oznaczył raport z dnia 29.05.2015r. numerem RB-W 37/2015 natomiast prawidłowa…