Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do KDPW SA w Warszawie wniosku o dokonanie scalenia akcji spółki wraz z Listem Księgowym scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§ 195-201 SZD)

Raport bieżący nr 31/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., kontynuując działania wynikające z Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r., zmienionej następnie w dniu 20 sierpnia 2014 r., w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia…

Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki

Raport bieżący nr 30/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę Nr 973/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Uchwała Nr 973/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie…

Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do GPW w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami spółki

Raport bieżący nr 29/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w związku z planowanym przeprowadzeniem w dniu 16 września 2014 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLADDRG00015, w liczbie 9.780.000, o wartości nominalnej 0,75 zł każda w stosunku 10:1 oraz zgodnie z § 124 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełgowego…

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 26/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2014 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek…