Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2009 roku

Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29…

Rejestracja przez KDPW S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 49/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje o otrzymaniu Uchwały nr 477/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2009 roku, na podstawie której w myśl § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów…

Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii D oraz liczby oferowanych papierów wartościowych

Raport bieżący nr 48/2009 Działając na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki określonego w treści Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku, obejmującego ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D, Zarząd Spółki ustalił w dniu 16 listopada 2009…