Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2020 Spółka Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Załączniki: Zawiadomienie_Platynowe_Inwestycje_SE_art._69_18.06.2020 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie –…

Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego – korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020…

Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo…