Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 8/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2019. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_20.05.2019r. Podstawa prawna…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 17.05.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…

Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin

Raport bieżący nr 6/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 13.05.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin za łączną cenę 1 375 000,00 zł…

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Spółki Palatynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 30.04.2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 52 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, niniejszym w załączeniu przekazuje oświadczenie Rady Nadzorczej w…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartość aktywów Emitenta

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2018., którego publikacja przewidziana jest na dzień 30.04.2019r., Zarząd Emitenta w dniu 26.04.2019r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018r. aktualizacji z tytułu…

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 3/2019

Raport bieżący nr 4/2019 Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku __dalej: „Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 3/2019 z dnia 6.03.2019r. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim omyłkowo wskazano okres oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.…