Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 3/2019

Raport bieżący nr 4/2019 Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku __dalej: „Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 3/2019 z dnia 6.03.2019r. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim omyłkowo wskazano okres oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.…

Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin

Raport bieżący nr 2/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 04.02.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego, części posiadanych jednostek kryptowaluty bitcoin w liczbie 23,5 jednostek za łączną cenę…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 48/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.12.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Raczam Sp. z o.o. z dnia 18.12.2018r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…