Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2019r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul. Bukietowa…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: 19_Mar_PLATYN_-_Zawiadomienie_27.06.19_akcje_wlasne_SKUP Podstawa prawna Art. 19 ust.…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2019r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z…

Nabycie akcji własnych Spółki

Raport bieżący nr 15/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2019r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku umowę nabycia akcji własnych Spółki. Na mocy z zawartej Umowy, w ramach upoważnienia zawartego w…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.

Raport bieżący nr 14/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE , przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku 1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:…

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku. Załączniki: WZA_Platynowe_Inwestycje_SE Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę:…